INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań (zwana dalej Business Audit) przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

 

2.     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

3.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a.     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b.    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c.     przenoszenia danych,

d.    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e.     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

4.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

5.     Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy a po jej zakończeniu, w przypadku istnienia nierozliczonych transakcji, przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń, a także do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 112 ustawy o podatku towarów i usług, odnoszący się do kwestii terminów przechowywania ewidencji i dokumentów)