Newsletter

Newsletter 3 – Raportowanie schematów podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193; dalej: ustawa wprowadzająca). Do Ordynacji podatkowej w Dziale III dodano art. 86a – 86o, tj. nowy Rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych…

Posted in Newsletter | Możliwość komentowania Newsletter 3 – Raportowanie schematów podatkowych została wyłączona

Newsletter 2 – Lokalna dokumentacja cen transferowych

Wprowadzona nowelizacja Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 roku (zwana dalej w niniejszym opracowaniu ustawa pdop) Art. 11 c ustawy pdop stanowi, że podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe, które ustaliłby między sobą podmioty niepowiązane. Możliwość sporządzenia uproszczonej dokumentacji, w zakresie lokalnych cen transferowych, możliwość dokonania korekty cen transferowych, opis powiązań i definicja jednostek powiązanych, co powinna zawierać lokalna dokumentacja cen transferowych: o tym wszystkim mają możliwość Państwo poczytać w Newsleterze

Posted in Newsletter | Możliwość komentowania Newsletter 2 – Lokalna dokumentacja cen transferowych została wyłączona

Newsletter 1 – Wycena niezakończonych usług budowlanych w sprawozdaniu finansowym.

Umowy o roboty budowlane charakteryzują się długim okresem realizacji robót ich czas trwania często przekracza okres sprawozdawczy za, który jest sporządzane sprawozdanie finansowe. W trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, powstaje konieczność zaprezentowania wyniku finansowego, przychodów oraz kosztów z realizowanych …

Posted in Newsletter | Możliwość komentowania Newsletter 1 – Wycena niezakończonych usług budowlanych w sprawozdaniu finansowym. została wyłączona