O firmie

Informacje a grupie kapitałowej Business Audit

W imieniu grupy kapitałowej Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z  o.o. mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę naszych firm.

Wiodącą spółką grupy jest firma Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. posiadającą uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2969.

Zakładając naszą spółkę pragnęliśmy by miała ona przejrzystą i czytelną strategię konkurencji, której realizacja przy świadczeniu usług audytorskich i księgowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, profesjonalnych rozwiązań z zakresu rewizji finansowej, wykorzystaniu metod oceny ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, pozwoliła naszym Klientom opracować wzorce postępowania umożliwiające osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagających rynkach.

Podjęcie współpracy przez naszą spółkę z naszymi klientami, do grona których należą podmioty, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również podmioty będące dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami, będącymi liderami swojej branży działającymi na rynkach globalnych, umożliwiło nam gruntowne poznanie zagadnień związanych z polityką rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw, jak również nauczyło nas bezkompromisowego podejścia do zagadnień związanych z jakością świadczonych przez nas usług.

Wyrażamy swoją nadzieję, że przedstawiony potencjał naszych firm, przyjęte założenia strategii konkurencji przyczynią się do nawiązania stałej i wieloletniej współpracy z naszymi Klientami, natomiast świadczone przez nas usługi pozwolą przynieść naszym Klientom wymierne korzyści ekonomiczne.

Kariera

Grupa kapitałowa Business Audit jest grupą firm doradczych posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych świadczących usługi księgowe i audytorskie oraz usługi doradztwa strategicznego i doradztwa podatkowego.

Przy świadczeniu naszych usług na rzecz naszych Klientów ustawicznie dbamy o:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników i niezależnych konsultantów,
 • dążenie do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług,
 • stałe wdrażanie innowacji poprzez zastosowanie najnowszych technologii informatycznych w naszej pracy.

Realizacja powyższych wytycznych umożliwia naszym pracownikom i niezależnym konsultantom:

 • świadczenie pracy na rzecz naszych Klientów, które są dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami, kładącymi duży nacisk na jakość i wdrażanie strategii konkurencji opartej na innowacjach,
 • stały rozwój zawodowy.

Audyt

Dział usług audytorskich

Usługi audytorskie świadczone są w ramach grupy kapitałowej przez Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. posiadającym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych (numer uprawnień nadany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 2969).

Świadczone prace audytorskie wykonywane są w oparciu o przepisy: ustawy o rachunkowości, normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.

Zakres świadczonych usług przez dział audytu obejmuje:

 • badania (audyty) rocznych sprawozdań finansowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • usługi atestacyjne w zakresie prawidłowości rozliczeń dotacji pochodzących środków Unii Europejskiej,
 • audyty finansowe (due diligence),
 • raportowanie finansowe w zakresie uzgodnionym przez Zleceniodawcę,
 • doradztwo podatkowe,
 • szkolenia w zakresie rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
 • przygotowywanie ekspertyz i opinii ekonomicznych dla potrzeb banków.

Doradztwo podatkowe

Dział usług doradztwa podatkowego

Usługi doradztwa podatkowego świadczone są w ramach grupy kapitałowej przez Business Audit Biuro Usług Audytorskich Sp. z o.o. będącym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (numer KIBR 2969).

Zakres świadczonych usług przez dział doradztwa podatkowego obejmuje:

 • analiza ryzyk podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • wspomaganie w postępowaniach przed organami skarbowymi,
 • ceny transferowe – przygotowywanie lub aktualizacja dokumentacji spełniającej wymogi art. 9 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • kompleksowe analizy ryzyk podatkowych w aspekcie planowanych fuzji i przejęć.

Ceny transferowe

Doradztwo przy przygotowaniu dokumentacji cen transferowych – oferta współpracy

Jesteśmy grupą firm doradczych, które świadczą usługi: doradztwa przy przygotowaniu cen transferowych, w zakresie wycen przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,  usługi związane z pozyskaniem kapitału przez przedsiębiorstwa na rynkach kapitałowych, usługi doradcze przy fuzjach i przejęciach.

Doradzimy jak prawidłowo udokumentować podatkową politykę cen transferowych

Grupa podatników zobowiązanych do tworzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych

Zgodnie z art. 9 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatnicy:
1) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro:

a) dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
b) ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)
– lub

2) dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub
3) zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:

a) umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
b) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro
– są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej ,,dokumentacją podatkową”

Co powinna zawierać podatkowa dokumentacja cen transferowych?

Dokumentacja podatkowa obejmuje:
1) opis transakcji lub innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy podatnikiem , i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:

a) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,
b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,
d) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnik.

W przypadku podatników:

a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo
b) posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro
– poza opisem, przedstawionym powyżej zobowiązane są sporządzić , także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej ,,analizą danych porównawczych”, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, wraz z podaniem źródła tych danych

W trakcie wykonywanej przez nas usługi doradczej doradzimy jak prawidłowo opisać transakcję, które miały miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi, ze wskazaniem ryzyk ponoszonych przez poszczególne strony umowy wraz ze wskazaniem zaangażowanych aktywów. W przypadku  podmiotów w, których przychody lub koszty ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro doradzimy jak dobrać porównania rynkowe benchmark dokumentujących opis transakcji.

Z góry dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą współpracy. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.